222/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024