225/2024 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

225/2024 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων