011/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ – Β΄- Γ΄

011/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α΄ – Β΄- Γ΄