022/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό μορφή αντιτίμου

022/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό μορφή αντιτίμου