023/2022 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022