041/2023 – Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας