101/2024 – Ανάκληση της της υπ’αριθμ. 074/2024 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου

101/2024 – Ανάκληση της της υπ’αριθμ. 074/2024 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου