106/2023 – Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 72252/13.10.2020(ΑΔΑ: ΩΛΦ4ΩΕΒ-ΛΦΡ) ΑΥΙΜ

106/2023 – Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 72252/13.10.2020(ΑΔΑ: ΩΛΦ4ΩΕΒ-ΛΦΡ) ΑΥΙΜ