114/2024 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024