120/2024 – Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκρισης σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για περαιτέρω ενέργειες

120/2024 – Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκρισης σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για περαιτέρω ενέργειες

120/2024 – Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ιλίου, έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκρισης σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για περαιτέρω ενέργειες