122/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»