123/2023 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” (ρολόγια GPS)»

123/2023 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” (ρολόγια GPS)»

123/2023 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” (ρολόγια GPS)»