122/2024 – Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

122/2024 – Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου