123/2024 – Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

123/2024 – Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 109/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου