142/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 118/2021, 120/2021 & 121/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβούλιου, ως προς την αντικατάσταση μελών

142/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 118/2021, 120/2021 & 121/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβούλιου, ως προς την αντικατάσταση μελών