001/2023 – λήψη απόφασης για την εγκατάσταση 10 γωνιών ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων) στο Δήμο Ιλίου