016/2023 – λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της παρόδου της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου, περιοχής Αγ. Φανουρίου

016/2023 – λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της παρόδου της οδού Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δ. Ιλίου, περιοχής Αγ. Φανουρίου