017/2022 – Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01.06.2022