Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου

Προβαίνουμε σήμερα την 06-02-2023 στην ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου της υπ’ αριθμ. 8196/02-02-2023 Ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.


Το πρακτικό συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 5ήμερης προθεσμίας (εργάσιμες ημέρες) η οποία αρχίζει την 07/02/2023 και λήγει την 13/02/2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣa

Ανακοίνωση ΣΜΕ ΠΕ Παιδοψυχιάτρουa

Αίτηση για 8196/02-02-2023a