Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προβαίνουμε σήμερα την Πέμπτη 17-08-2023, στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, πινάκων προσληπτέων και πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 57346/25-07-2023 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς και μόνο ηλεκτρονικά στο email: sox@ilion.gr 

από την Παρασκευή 18/8/2023 μέχρι την Δευτέρα 21/8/2023.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΡΟΣΩΡΙΝΑa

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΡΟΣΩΡΙΝΑa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΑΑ)a