224/2023 – α) την λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 9767/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών β) καταβολή αποζημίωσης στον Ιωάννη Κροκίδα του Νικολάου