16/12/2021 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

16/12/2021 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εκτιμώμενης αξίας 301.556,87 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,00 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣa

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣa

ΣΧΕΔΙΟ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑa

ΣΧΕΔΙΟ_ΤΟΠΟΓΡAΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑa

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΟΙΚ 09_2020a

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗa

ESPD MANDHLARAa

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗa