059/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Ελισσάβετ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Σταύρου

059/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Ελισσάβετ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Σταύρου