059/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Ελισσάβετ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Σταύρου