108/2023 – έγκριση Ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 188784, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 22792/27-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012370684 2023-03-27)