147/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπ. αρ. 78299/25-10-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών»

147/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπ. αρ. 78299/25-10-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών»