178/2022 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»

178/2022 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»