190/2022 – Εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001