191/2022 – Απαλλαγή υπόλογου του υπ’ αριθμ. 1016/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος

191/2022 – Απαλλαγή υπόλογου του υπ’ αριθμ. 1016/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αγορά άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος