202/2022 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου δανειακής σύμβασης για την Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»

202/2022 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου δανειακής σύμβασης για την Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»