214/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο ως προς τις παραγράφους 4.1.β) έως και 4.1.ζ) του άρθρου 4 της Διακήρυξης)» και του πίνακα των Οικονομικών Φορέων οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

214/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο ως προς τις παραγράφους 4.1.β) έως και 4.1.ζ) του άρθρου 4 της Διακήρυξης)» και του πίνακα των Οικονομικών Φορέων οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

214/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο ως προς τις παραγράφους 4.1.β) έως και 4.1.ζ) του άρθρου 4 της Διακήρυξης)» και του πίνακα των Οικονομικών Φορέων οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, στη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»