215/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

215/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»