217/2023 – αποδοχή δωρεάς ενός σχολικού λεωφορείου προς το Δήμο Ιλίου