226/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Κέντρου Γυναικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού Δήμου Ιλίου»

226/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Κέντρου Γυναικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού Δήμου Ιλίου»

226/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του Κέντρου Γυναικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού Δήμου Ιλίου»