227/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»

227/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»

227/2022 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου»