231/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών»

231/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών»

231/2022 – Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, της Πράξης Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης λόγω επικαιροποίησης της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των Υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού Χώρου και τονώνουν την Κοινωνικοποίηση των Πολιτών»