233/2022 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 727/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ για την ολοκλήρωση έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου»

233/2022 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 727/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ για την ολοκλήρωση έκδοσης Αδειών που εκδίδει ο Δήμος Ιλίου»