234/2022 – Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών