236/2022 – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»

236/2022 – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»

236/2022 – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (αρθ. 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»