237/2022 – Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου