248/2022 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»

248/2022 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»