249/2022 – Ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ