262/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 188.536,77 € έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

262/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 188.536,77 € έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης