268/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»