269/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

269/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»