270/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19 (ομάδες 2η α υποομάδα & 3η α, β, γ υποομάδες)»

270/2022 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19 (ομάδες 2η α υποομάδα & 3η α, β, γ υποομάδες)»