277/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων»

277/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων»