276/2022 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση των μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»

276/2022 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση των μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»

276/2022 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση των μελών Κ.Α.Π.Η., φιλαρμονικής του Δήμου και αθλούμενων»