283/2022 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών catering για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»