296/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου»

296/2022 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου»