307/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 03/2022 μελέτης του έργου «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου Εργ.Α2/22»

307/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της υπ’ αρίθμ. ΟΔΟ 03/2022 μελέτης του έργου «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου Εργ.Α2/22»